Overiť dostupnosť

Chaty MythoGDPR

GDPR 

Spoločnosť iCONIC, s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 83, Bratislava 82104, IČO: 48072613, (ďalej len „Prevádzkovateľ“) podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) oznamuje dotknutým osobám (ďalej „Zákazníkom“) nasledovné informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

 PREVÁDZKOVATEĽ

iCONIC, s. r. o.
Ivánska cesta 83 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 48072613
DIČ: 2120042243
IČ DPH: SK 2120042243

 NÁZOV INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV ( ÚČELY SPRACOVANIA )

IS Evidencia klientov na účely fakturácie

IS Evidencia zmlúv

IS Vymáhanie pohľadávok

IS Vernostný program

IS Evidencia klientov

IS Kontaktný formulár

IS Kamerový informačný systém

IS Evidencia klientov na účely fakturácie sa spracúva v stredisku: Bratislava (na tento účel sa používa účtovný program PREMIER od spoločnosti PREMIER system SK, s.r.o., eshop ellipse od spoločnosti Horeca Group)

Na vstup do hore uvedeného informačného systému a strediska sa nepoužívajú biometrické údaje ako napr. (odtlačok prsta, skenovanie rohovky napr. pri dochádzkovom informačnom systéme). Informačný systém sa nachádza v štandardnej miestnosti a osobné údaje sa spracúvajú  automatizovane (výpočtovou technikou) a nenachádzajú sa aj v papierovej podobe. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje, nie sú zapojené do lokálnej počítačovej siete ale majú pripojenie na Internet. Osobné údaje v informačnom systéme Evidencia klientov na účely fakturácie, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú poskytované subjektom v zahraničí. Samotné osobné údaje v informačnom systéme Evidencia klientov na účely fakturácie, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú zverejňované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v hore uvedenom informačnom systéme, poskytujeme tretej strane alebo prípadne okruhu tretích strán: 1. Súd, orgány činné v trestnom konaní - Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok  Zákon 444/2015 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 1. Daňový úrad - zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Dokumenty, obsahujúce osobné údaje, nachádzajúce sa v informačnom systéme Evidencia klientov na účely fakturácie, spracovávané v stredisku Bratislava, sú po uplynutí doby uloženia alebo ak sa na nich neviaže zákon č. 395/2002 Z.z o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov fyzicky zlikvidované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v evidenčnom liste pre informačný systém, Evidencia klientov na účely fakturácie spracúvané v stredisku Bratislava, spracúvajú naši zamestnanci – oprávnené osoby.  Prevádzkovateľ iCONIC, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nespracúva v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku osobné údaje pre iného prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ nerealizuje subdodávateľské spracovanie osobných údajov.  Výpočtovú techniku, na ktorej sa spracúvajú osobné údaje v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku, zabezpečuje servis a údržbu správca IT a IT sprostredkovateľ. Zodpovedná osoba, v zmysle §27 zákona pre informačný systém Evidencia klientov na účely fakturácie v stredisku Bratislava, nebola určená. Priamy vstup do automatizovaného informačného systému je zabezpečený: ochranou na báze OS Microsoft - samostatné profily pre oprávnené osoby, antivírusovým programom, samotný informačný systém má vstup na heslo.    Za prevádzku tohto informačného systému zodpovedá: konatelia spoločnosti iCONIC,s.r.o.

 

IS Evidencia zmlúv sa spracúva v stredisku: Bratislava (na tento účel sa používa program dokumenty Google od spoločnosti Google, eshop ellipse od spoločnosti Horeca Group)

 Na vstup do hore uvedeného informačného systému a strediska sa nepoužívajú biometrické údaje ako napr. (odtlačok prsta, skenovanie rohovky napr. pri dochádzkovom informačnom systéme). Informačný systém sa nachádza v štandardnej miestnosti a osobné údaje sa spracúvajú  automatizovane (výpočtovou technikou) a nenachádzajú sa  v papierovej podobe. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje, nie sú zapojené do lokálnej počítačovej siete ale majú pripojenie na Internet. Osobné údaje v informačnom systéme Evidencia zmlúv, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú poskytované subjektom v zahraničí. Samotné osobné údaje v informačnom systéme Evidencia zmlúv, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú zverejňované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v hore uvedenom informačnom systéme, poskytujeme tretej strane alebo prípadne okruhu tretích strán: 1. Súd, orgány činné v trestnom konaní - Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok Zákon 444/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dokumenty, obsahujúce osobné údaje, nachádzajúce sa v informačnom systéme Evidencia zmlúv, spracovávané v stredisku Bratislava, sú po uplynutí doby uloženia alebo ak sa na nich neviaže zákon č. 395/2002 Z.z o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov fyzicky zlikvidované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v evidenčnom liste pre informačný systém, Evidencia zmlúv spracúvané v stredisku Bratislava, spracúvajú naši zamestnanci – oprávnené osoby.  Prevádzkovateľ nespracúva v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku osobné údaje pre iného prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ  nerealizuje subdodávateľské spracovanie osobných údajov.  Výpočtovú techniku, na ktorej sa spracúvajú osobné údaje v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku, zabezpečuje servis a údržbu správca IT a IT sprostredkovateľ. Zodpovedná osoba, v zmysle §27 zákona pre informačný systém Evidencia zmlúv v stredisku Bratislava, nebola určená. Prístup k jednotlivým osobným údajom je fyzicky zabezpečený: uzamykateľnou miestnosťou, vstup na identifikačný preukaz. Monitorovanie miestnosti je zabezpečené: elektronickým poplašným systémom (alarm). Požiarna ochrana je zabezpečená: hasiacimi prístrojmi, hydrantom, požiarnymi hliadkami.  Priamy vstup do automatizovaného informačného systému je zabezpečený: ochranou na báze OS Microsoft - samostatné profily pre oprávnené osoby, antivírusovým programom, samotný informačný systém má vstup na heslo.  Archivácia a zálohovanie údajov informačného systému je zabezpečená: na claude google disk. Samotná archivácia osobných údajov a dát obsahujúcich osobné údaje sa uskutočňuje: online. Za prevádzku tohto informačného systému zodpovedá: konatelia spoločnosti iCONIC,s.r.o.

 

IS Vymáhanie pohľadávok sa spracúva v stredisku: Bratislava (na tento účel sa používa program tabuľky Google od spoločnosti Google, eshop ellipse od spoločnosti Horeca Group)

Na vstup do hore uvedeného informačného systému a strediska sa nepoužívajú biometrické údaje ako napr. (odtlačok prsta, skenovanie rohovky napr. pri dochádzkovom informačnom systéme). Informačný systém sa nachádza v štandardnej miestnosti a osobné údaje sa spracúvajú  automatizovane (výpočtovou technikou) a nachádzajú sa aj v papierovej podobe. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje, nie sú zapojené do lokálnej počítačovej siete ale majú pripojenie na Internet. Osobné údaje v informačnom systéme Vymáhanie pohľadávok, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú poskytované subjektom v zahraničí. Samotné osobné údaje v informačnom systéme Vymáhanie pohľadávok, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú zverejňované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v hore uvedenom informačnom systéme, poskytujeme tretej strane alebo prípadne okruhu tretích strán: 1. Súd, orgány činné v trestnom konaní - Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok Zákon 444/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 1. Exekútor - Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokumenty, obsahujúce osobné údaje, nachádzajúce sa v informačnom systéme Vymáhanie pohľadávok, spracovávané v stredisku Bratislava, sú po uplynutí doby uloženia alebo ak sa na nich neviaže zákon č. 395/2002 Z.z o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov fyzicky zlikvidované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v evidenčnom liste pre informačný systém Vymáhanie pohľadávok spracúvané v stredisku Bratislava, spracúva pre nás externá advokátska kancelária – sprostredkovateľ , s ktorou máme podpísanú prevádzkovateľsko - sprostredkovateľskú zmluvu v zmysle §8 zákona.  Prevádzkovateľ  nespracúva v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku osobné údaje pre iného prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ .  Výpočtovú techniku, na ktorej sa spracúvajú osobné údaje v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku, zabezpečuje servis a údržbu správca IT a IT sprostredkovateľ. Zodpovedná osoba, v zmysle §27 zákona pre informačný systém Vymáhanie pohľadávok v stredisku Bratislava, nebola určená. Prístup k jednotlivým osobným údajom je fyzicky zabezpečený: uzamykateľnou miestnosťou, vstup na identifikačný preukaz. Monitorovanie miestnosti je zabezpečené: elektronickým poplašným systémom (alarm). Požiarna ochrana je zabezpečená: hasiacimi prístrojmi, hydrantom, požiarnymi hliadkami.  Priamy vstup do automatizovaného informačného systému je zabezpečený: ochranou na báze OS Microsoft - samostatné profily pre oprávnené osoby, antivírusovým programom, samotný informačný systém má vstup na heslo.  Archivácia a zálohovanie údajov informačného systému je zabezpečená: na claude. Samotná archivácia osobných údajov a dát obsahujúcich osobné údaje sa uskutočňuje: online. Za prevádzku tohto informačného systému zodpovedá: konatelia spoločnosti iCONIC,s.r.o.

 

IS Vernostný program sa spracúva v stredisku: Bratislava (na tento účel sa používa program dokumenty Google od spoločnosti Google, eshop ellipse od spoločnosti Horeca Group)

Na vstup do hore uvedeného informačného systému a strediska sa nepoužívajú biometrické údaje ako napr. (odtlačok prsta, skenovanie rohovky napr. pri dochádzkovom informačnom systéme). Informačný systém sa nachádza v štandardnej miestnosti a osobné údaje sa spracúvajú  automatizovane (výpočtovou technikou) a nachádzajú sa aj v papierovej podobe. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje, nie sú zapojené do lokálnej počítačovej siete ale majú pripojenie na Internet. Osobné údaje v informačnom systéme Vernostný program, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú poskytované subjektom v zahraničí. Samotné osobné údaje v informačnom systéme Vernostný program, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú zverejňované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v hore uvedenom informačnom systéme, poskytujeme tretej strane alebo prípadne okruhu tretích strán: 1. Súd, orgány činné v trestnom konaní - Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok  Zákon 444/2015 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  Súd, orgány činné v trestnom konaní. Dokumenty, obsahujúce osobné údaje, nachádzajúce sa v informačnom systéme Vernostný program, spracovávané v stredisku Bratislava, sú po uplynutí doby uloženia alebo ak sa na nich neviaže zákon č. 395/2002 Z.z o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov fyzicky zlikvidované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v evidenčnom liste pre informačný systém, Vernostný program spracúvané v stredisku Bratislava, spracúvajú naši zamestnanci – oprávnené osoby.  Prevádzkovateľ  nespracúva v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku osobné údaje pre iného prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ  nerealizuje subdodávateľské spracovanie osobných údajov.  Výpočtovú techniku, na ktorej sa spracúvajú osobné údaje v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku, zabezpečuje servis a údržbu správca IT a IT sprostredkovateľ. Zodpovedná osoba, v zmysle §27 zákona pre informačný systém Vernostný program v stredisku Bratislava, nebola určená. Prístup k jednotlivým osobným údajom je fyzicky zabezpečený: uzamykateľnou miestnosťou, vstup na identifikačný preukaz. Monitorovanie miestnosti je zabezpečené: elektronickým poplašným systémom (alarm). Požiarna ochrana je zabezpečená: hasiacimi prístrojmi, hydrantom, požiarnymi hliadkami.  Priamy vstup do automatizovaného informačného systému je zabezpečený: ochranou na báze OS Microsoft - samostatné profily pre oprávnené osoby, antivírusovým programom, samotný informačný systém má vstup na heslo.  Archivácia a zálohovanie údajov informačného systému je zabezpečená: na claude. Samotná archivácia osobných údajov a dát obsahujúcich osobné údaje sa uskutočňuje: online. Za prevádzku tohto informačného systému zodpovedá: konatelia spoločnosti iCONIC,s.r.o.

 

IS Evidencia klientov sa spracúva v stredisku: Bratislava (na tento účel sa používa program dokumenty Google od spoločnosti Google, eshop ellipse od spoločnosti Horeca Group)

 Na vstup do hore uvedeného informačného systému a strediska sa nepoužívajú biometrické údaje ako napr. (odtlačok prsta, skenovanie rohovky napr. pri dochádzkovom informačnom systéme). Informačný systém sa nachádza v štandardnej miestnosti a osobné údaje sa spracúvajú  automatizovane (výpočtovou technikou) a nachádzajú sa aj v papierovej podobe. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje, nie sú zapojené do lokálnej počítačovej siete ale majú pripojenie na Internet. Osobné údaje v informačnom systéme Evidencia klientov, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú poskytované subjektom v zahraničí. Samotné osobné údaje v informačnom systéme Evidencia klientov, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú zverejňované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v hore uvedenom informačnom systéme, poskytujeme tretej strane alebo prípadne okruhu tretích strán: 1. Súd, orgány činné v trestnom konaní - Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok  Zákon 444/2015 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dokumenty, obsahujúce osobné údaje, nachádzajúce sa v informačnom systéme Evidencia klientov, spracovávané v stredisku Bratislava, sú po uplynutí doby uloženia alebo ak sa na nich neviaže zákon č. 395/2002 Z.z o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov fyzicky zlikvidované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v evidenčnom liste pre informačný systém, Evidencia klientov spracúvané v stredisku Bratislava, spracúvajú naši zamestnanci – oprávnené osoby.  Prevádzkovateľ  nespracúva v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku osobné údaje pre iného prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ nerealizuje subdodávateľské spracovanie osobných údajov.  Výpočtovú techniku, na ktorej sa spracúvajú osobné údaje v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku, zabezpečuje servis a údržbu správca IT a IT sprostredkovateľ. Zodpovedná osoba, v zmysle §27 zákona pre informačný systém Evidencia klientov v stredisku Bratislava, nebola určená. Prístup k jednotlivým osobným údajom je fyzicky zabezpečený: uzamykateľnou miestnosťou, vstup na identifikačný preukaz. Monitorovanie miestnosti je zabezpečené: elektronickým poplašným systémom (alarm). Požiarna ochrana je zabezpečená: hasiacimi prístrojmi, hydrantom, požiarnymi hliadkami.  Priamy vstup do automatizovaného informačného systému je zabezpečený: ochranou na báze OS Microsoft - samostatné profily pre oprávnené osoby, antivírusovým programom, samotný informačný systém má vstup na heslo.  Archivácia a zálohovanie údajov informačného systému je zabezpečená: na claude. Samotná archivácia osobných údajov a dát obsahujúcich osobné údaje sa uskutočňuje: online. Za prevádzku tohto informačného systému zodpovedá: konatelia spoločnosti iCONIC,s.r.o.

 

IS Kontaktný formulár - elektronicky sa spracúva v stredisku: Bratislava (na tento účel sa používa program dokumenty Google od spoločnosti Google, eshop ellipse od spoločnosti Horeca Group)

Na vstup do hore uvedeného informačného systému a strediska sa nepoužívajú biometrické údaje ako napr. (odtlačok prsta, skenovanie rohovky napr. pri dochádzkovom informačnom systéme). Informačný systém sa nachádza v štandardnej miestnosti a osobné údaje sa spracúvajú  automatizovane (výpočtovou technikou) a nachádzajú sa aj v papierovej podobe. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje, nie sú zapojené do lokálnej počítačovej siete ale majú pripojenie na Internet. Osobné údaje v informačnom systéme Kontaktný formulár - elektronicky (nutné oznámenie), spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú poskytované subjektom v zahraničí. Samotné osobné údaje v informačnom systéme Kontaktný formulár - elektronicky (nutné oznámenie), spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú zverejňované.  Dokumenty, obsahujúce osobné údaje, nachádzajúce sa v informačnom systéme Kontaktný formulár - elektronicky (nutné oznámenie), spracovávané v stredisku Bratislava, sú po uplynutí doby uloženia alebo ak sa na nich neviaže zákon č. 395/2002 Z.z o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov fyzicky zlikvidované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v evidenčnom liste pre informačný systém, Kontaktný formulár - elektronicky (nutné oznámenie) spracúvané v stredisku Bratislava, spracúvajú naši zamestnanci – oprávnené osoby.  Prevádzkovateľ  nespracúva v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku osobné údaje pre iného prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ  nerealizuje subdodávateľské spracovanie osobných údajov.  Výpočtovú techniku, na ktorej sa spracúvajú osobné údaje v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku, zabezpečuje servis a údržbu správca IT a IT sprostredkovateľ. Zodpovedná osoba, v zmysle §27 zákona pre informačný systém Kontaktný formulár - elektronicky (nutné oznámenie) v stredisku Bratislava, nebola určená. Prístup k jednotlivým osobným údajom je fyzicky zabezpečený: uzamykateľnou miestnosťou, vstup na identifikačný preukaz. Monitorovanie miestnosti je zabezpečené: elektronickým poplašným systémom (alarm). Požiarna ochrana je zabezpečená: hasiacimi prístrojmi, hydrantom, požiarnymi hliadkami.  Priamy vstup do automatizovaného informačného systému je zabezpečený: ochranou na báze OS Microsoft - samostatné profily pre oprávnené osoby, antivírusovým programom, samotný informačný systém má vstup na heslo.  Archivácia a zálohovanie údajov informačného systému je zabezpečená: na claude. Samotná archivácia osobných údajov a dát obsahujúcich osobné údaje sa uskutočňuje: online. Za prevádzku tohto informačného systému zodpovedá: konatelia spoločnosti iCONIC,s.r.o.

 

KAMEROVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Monitorovanie vyhradených priestorov prebieha v :

Mýto pod Ďumbierom Chata MYTHO 1 a Chata MYTHO 2. Obe chaty majú kamerové monitorovanie vchodu do chaty a parkoviska a vonkajšej terasy

Prevádzkovateľ  využíva na monitorovanie vyhradených priestorov v hore uvedenom informačnom systéme. 

Dátum spustenia kamerového systému do prevádzky: 25.9.2022 Inštalovaný bol spoločnosťou
MACO systémy s.r.o. – sprostredkovateľom pre kamerové systémy, ktorá má licenciu technickej služby: PZ2031, vydanú KR Policajným zborom. Používané kamery sú digitálne a ich počet je 4, z toho je 0 v interiéri bez infra prísvitu, 0 v interiéri s infra prísvitom, 0 v exteriéri bez infra prísvitu, 4 v exteriéri s infra prísvitom, 0 v exteriéri 360° otočná kamera, 0 v interiéri 360° otočná kamera. Jednotlivé kamery sú pripojené k vlastnému zariadeniu, kde sa ukladajú aj záznamy z kamier. Za funkčnosť a prevádzku kamerového systému zodpovedá konateľ spoločnosti iCONIC s.r.o.. Záznam sa vymazáva automaticky ešte v zákonom stanovenej lehote 72hodín. Ku osobným údajom nachádzajúcom sa v kamerovom systéme na hore uvedenom stredisku nepristupuje sprostredkovateľ v zmysle §8 zákona. Samotné osobné údaje v kamerovom informačnom systéme, spracúvané v stredisku Bratislava Ivánska cesta, nie sú zverejňované. Osobné údaje v kamerovom informačnom systéme, spracúvané v stredisku Bratislava Ivánska cesta, nie sú poskytované subjektom v zahraničí. Prevádzkovateľ  nespracúva v kamerovom informačnom systéme a stredisku osobné údaje pre iného prevádzkovateľa. Prístup k zariadeniu zaznamenavajúcom Audio/ video záznam je fyzicky zabezpečený: uzamykateľnou miestnosťou a bezpečnostnou skrinkou. Monitorovanie miestnosti / budovy je zabezpečené: elektronickým poplašným systémom. Požiarna ochrana je zabezpečená: hasiacim prístrojom a hlásičmi eps. Počet oprávnených osôb v tomto informačnom systéme  a stredisku je toho času 1. 

Stredisko: Chaty Mytho 1 a Mytho 2 v obci Mýto pod Ďumbierom

Typ kamery: 4 kamery v exteriéri s prísvitom

Táto kamera je prevádzkovaná za účelom:

·         zabezpečenie vchodov do budovy Mytho 1 a Mytho 2

·         spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa

 Aktuálny zoznam sprostredkovateľov ktorí majú prístup k osobným údajom je možné si vyžiadať prostredníctvom emailovej adresy : chatymytho@gmail.com

Požiadať o zmenu spracovania Vaších osobných údajov je možné prostredníctvom formulára. Formulár je možné stiahnúť tu: FORMULÁR NA UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Formulár zašlite na adresu: iCONIC, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava , alebo emailom na chatymytho@gmail.com.

Objavte Chaty Mytho

Komfortné ubytovanie
Aktivity v okolí